Drukarnia online, TopDruk24.pl

Regulamin drukarni


REGULAMIN Drukarni Top Druk

dla klientów zamawiających poza sklepem www.topdruk24.pl

Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy

drukarnią

Top Druk sp. z o.o. sp.k18-400 Łomża

Ul. Nowogrodzka 151A

NIP: 7182141097

KRS: 0000533690

a klientem (konsumentem)

 

1) Zapytanie ofertowe i oferta cenowa

Zapytania powinny być kierowane do drukarni w formie elektronicznej (e-mail) lub formie papierowej (poczta, kurier, doręczenie własne).

Powinny zawierać szczegółowy opis produktu, format, rodzaj użytych surowców, sposób i miejsce dostawy (np. do biura klienta, na adres klienta finalnego, z adresem drukarni jako nadawca, czy no–name) oraz termin realizacji, tzn datę wysyłki z drukarni lub datę odbioru własnym środkiem transportu.

W przypadku nie określenia przez klienta sposobu dostawy i terminu realizacji, kalkulacja cenowa drukarni automatycznie uwzględni wewnętrzne standardy produkcyjne i logistyczne, tzn:

-dla plakatów i ulotek bez uszlachetnień – realizacja nie krócej niż 3 dni robocze

-dla broszur szytych na liniach automatycznych – nie krócej niż 4 dni robocze

-dla broszur szytych ręcznie – nie krócej niż 5 dni roboczych

-dla prac w oprawie miękkiej PUR – nie krócej niż 5 dni roboczych

-dla prac w oprawie twardej – nie krócej niż 10 dni roboczych

-dla prac zawierających uszlachetnienia jak lakier UV, hotstamping, drukowanych farbami Pantone nie     krócej niż 5 dni roboczych

-dla prac wykonywanych z użyciem wykrojnika – nie krócej niż 5 dni roboczych

-dostawę na adres, wskazany przez klienta jako jego własny adres doręczeń.

-brak możliwości wnoszenia przesyłek w biurowcach

-pakowanie w paczki papierowe lub kartony z tektury falistej, z wykorzystaniem jednorazowych palet zakładowych

 

Oferta cenowa drukarni zawiera ceny netto, uwzględniające wszystkie składniki cenowe podane w specyfikacji klienta, z uwzględnieniem sposobu pakowania i sposobu dostawy, podanego w zapytaniu ofertowym klienta, lub w przypadku ich braku, z uwzględnieniem ww własnych standardów produkcyjnych. Oferta cenowa drukarni jest ważna przez 3 dni od daty jej wysłania.

2) Składanie zamówienia

Zlecenia są przyjmowane w formie elektronicznej (e-mail, forma listowa, doręczenie wersji papierowej). W przypadku złożenia zlecenia, którego specyfikacja i warunki, jak np sposób pakowania, sposób i adres dostawy, termin realizacji, różnią się od podanych w zapytaniu ofertowym, lub w ofercie cenowej, drukarni przysługuje prawo do korekty oferty cenowej, uwzględniającej dodatkowe koszty realizacji zlecenia.

 

3) Realizacja zamówienia

Zlecenie będzie oddane do realizacji po:

a) dostarczeniu przez klienta kopii dokumentów rejestracyjnych firmy -w przypadku nowego klienta

b) dostarczeniu poprawnych, kompletnych plików produkcyjnych pdf , za pośrednictwem poczty elektronicznej (maksymalnie do 20Mb), dedykowanych programów do transferu plików lub na ftp drukarni na wcześniej utworzone konto klienta.

c) akceptacji korekty oferty cenowej drukarni – w przypadku opisanym w pkt 2

d) Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, jeśli treść jest sprzeczna z przepisami prawa, narusza dobra osobiste i uczucia religijne osób trzecich.

e) Drukarnia może odmówić realizacji zlecenia w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych klienta (przeterminowane płatności) wobec drukarni lub przekroczenia przez klienta kredytu kupieckiego.

Bieg terminu realizacji rozpoczyna się w momencie spełnienia przez klienta powyższych warunków (pkt a – e)

Drukarnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w realizacji zlecenia, w przypadku wystąpienia niezależnych od niej czynników zewnętrznych, mających wpływ na pracę maszyn i pracowników drukarni, jak np długotrwałe awarie maszyn(minimum 1 doba), brak zasilania z powodu burz, remontu linii energetycznych itp. Okres realizacji wydłuży się wówczas o czas trwania awarii. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie po tym wydarzeniu.

4) Reklamacje

Klient ma prawo złożyć na piśmie reklamację jakościową lub ilościową, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania towaru, załączając dokumentację szkody. W takiej dokumentacji powinien znaleźć się opis powstałej szkody oraz co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające wadę. Reklamacje złożone ustnie nie będą rozpatrywane.

Reklamacja nie zwalnia klienta od obowiązku zapłaty za zamówiony towar.

Drukarnia ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 10 dni od jej zgłoszenia.

W przypadku uznania reklamacji drukarnia zobowiązuje się naprawić zwrócony towar, dostarczyć towar wolny od wad lub obniżyć cenę produktu stosownie do rozmiaru szkody.

Drukarnia zastrzega sobie prawo do odchyleń ilości dostarczonych produktów do -5% w stosunku do zamówionego nakładu. W przypadku powstania braku do nakładu lub wykryciu egzemplarzy wadliwych przez Klienta w ilości nie przekraczającej ww tolerancji, reklamacja nie zostanie uwzględniona. Drukarnia zmniejszy wartość faktury o stwierdzony brak - o ile zgłoszenie klienta jest zasadne.

Przesyłki kurierskie podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia takiej reklamacji przez drukarnię jest spisany w obecności kuriera protokół szkody.

5) Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a świadczenia stron ulegają zwrotowi. Na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z uwagi na specyfikę oferowanych przez drukarnię towarów, od umów zawartych z drukarnią nie można odstąpić na postawie podanych przepisów. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta w trakcie realizacji zlecenia, nie wynikającego z winy drukarni, drukarnia ma prawo obciążyć klienta kosztami materiałów i robocizny, powstałymi w związku z realizacją zlecenia klienta do momentu dostarczenia do drukarni drogą mailową lub w innej formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy.

6) Prawa autorskie

W przypadku nieposiadania przez klienta praw autorskich (w tym licencji) do wszystkich dostarczonych materiałów , drukarnia nie bierze odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich osób trzecich, a wszelkie roszczenia z tego tytułu bierze na siebie klient Wykonane przez drukarnię projekty graficzne są własnością Drukarni i podlegają prawom autorskim, bez jej zgody nie mogą być udostępnianie osobom trzecim.

7) Ochrona danych osobowych

Drukarnia jest Administratorem Danych Osobowych klientów. Drukarnia przetwarza dane osobowe klientów na podstawie określonej w  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEDane osobowe klientów zbierane są w celu wykonania umowy z klientami, w szczególności w celu wystawienia na ich rzecz faktury VAT, dostawy produktów oraz w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane osobom trzecim dostarczającym produkty do klientów. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

8) Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego . W razie sporów z drukarnią klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. 3. Sądem właściwym dla wszelkich sporów między drukarnią a klientem jest właściwy dla siedziby drukarni.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017.